1. Definiţii şi interpretare

În cuprinsul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarele înţelesuri:

”Acţiuni consolidate” înseamnă acţiunile emise de către IMSAT S.A. având valoarea nominală de 500 lei/acțiune ca efect al Consolidării;

”Acţiuni neconsolidate” înseamnă acţiunile emise de către IMSAT S.A. anterior Consolidării, având valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune;

”Consolidare” înseamnă operaţiunea de majorare a valorii nominale a acţiunilor emise de IMSAT S.A. de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acţiune la valoarea nominală de 500 lei pentru fiecare acţiune, concomitent cu reducerea proporțională a numărului total de acțiuni emise de la 168.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la 33.600 acțiuni cu valoarea nominală 500 lei/acțiune, fără modificarea capitalului social al IMSAT S.A.;

”Fracţie de acţiune consolidată” înseamnă valoarea părții fracționare a numărului de Acțiuni consolidate calculat prin raportarea numărului de Acțiuni neconsolidate deținute de un acționar la Factorul de consolidare;

”Factorul de consolidare” înseamnă raportul dintre valoarea nominală a unei Acțiuni consolidate și valoarea nominală a unei Acțiuni neconsolidate, și este egal cu 5.000;

”Hotărârea AGEA din 08 mai 2017” înseamnă hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor IMSAT S.A. din data de 8 mai 2017 prin care a fost aprobată Consolidarea;

”Hotărârea AGEA din 02 august 2017” înseamnă hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor IMSAT S.A. din data de 02 august 2017 prin care au fost aprobate rezultatea procedurii de exprimare de catre actionari a optiunilor privitoare la modul de rotunjire a numarului de actiuni consolidate ;

”Rotunjirea în minus” înseamnă rotunjirea la întregul imediat inferior a numărului de Acțiuni  consolidate rezultat prin raportarea numărului de Acțiuni neconsolidate la Factorul de consolidare.

 1. Plata compensațiilor

Acționarii care au optat pentru Rotunjirea în minus  precum și acționarii care nu au exercitat nici o opțiune în cadrul operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor IMSAT SA, vor fi compensați de către societate ca efect al Rotunjirii în minus, potrivit prevederilor Art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din Hotărârea AGEA din 02 august 2017 și potrivit prevederilor prezentei proceduri.

Determinarea valorii Compensației pentru rotunjirea în minus se va face de către IMSAT S.A. în baza formulei prevăzute la Art. 1 alin. (9) din Hotărârea AGEA din 08 mai 2017.

Plata Compensației ca efect al rotunjirii în minus, din care se scad orice impozite și taxe cu reținere la sursă prevăzute de legislația în vigoare în cazul fiecărui acţionar în parte, se va face de către IMSAT S.A. în contul bancar comunicat în scris de către acţionar prin intermediul formularului de opțiune, sau printr-o adresă, în termen de 30 zile de la data comunicării de către acționar a contului în care se va face plata.

 1. Documente necesare pentru efectuarea plății.

Documentele necesare pentru efectuarea plății către acționarii persoane fizice sunt următoarele:

 • Un extras de cont sau orice alt document emis de bancă din care să reiesă identitatea titularului contului bancar în care va fi efectuată plata compensației;
 • actul de identitate al acţionarului în copie conformată cu originalul;

Documentele necesare pentru efectuarea plății către acționarii persoane juridice rezidente sunt următoarele:

 • Un extras de cont sau orice alt document emis de bancă din care să reiesă identitatea titularului contului bancar în care va fi efectuată plata compensației;
 • certificatul de înregistrare al acţionarului în copie conformată cu originalul;

Documentele necesare pentru efectuarea plății către acționarii persoane juridice nerezidente sunt următoarele:

 • Un extras de cont sau orice alt document emis de bancă din care să reiesă identitatea titularului contului bancar în care va fi efectuată plata compensației;
 • un document emis de către un registru / o autoritate / o instituţie publică din statul de origine al acţionarului care atestă identitatea acestuia, potrivit legislaţiei respectivului stat în copie legalizată sau copie certificată de un notar public. În cazul în care nici un registru / o autoritate / o instituţie publică din statul de origine al acţionarului nu are abilitatea legală să emită un astfel de document, acţionarul va transmite o declaraţie în formă autentică, în original, dată cu cel mult 30 (treizeci) de zile înaintea transmiterii, care să ateste faptul că respectivul acţionar funcţionează în conformitate cu legislaţia statului de origine şi că potrivit legislaţiei care îl guvernează nu există nici un registru /o autoritate /o instituţie publică din statul de origine al acţionarului care să fie abilitată să emită un document de identificare a acţionarului;

În cazul în care oricare dintre documentele prevăzute mai sus este întocmit într-o limbă străină, se va depune şi traducerea legalizată în limba română a respectivului document, în original.

 1. Aspecte Fiscale

Veniturile care vor fi obţinute de acţionarii IMSAT S.A. în cazul compensării pentru rotunjire în minus vor fi impozitate conform legislaţiei fiscale aplicabile, iar respectivii acţionari sunt direct responsabili pentru îndeplinirea oricăror obligaţii fiscale ce le revin în conformitate cu legislaţia fiscală aplicabilă.

În cazul în care se reţine impozit pe venitul realizat de acţionari din Compensarea pentru rotunjire în minus, suma care va fi transferată efectiv respectivilor acţionari va fi egală cu valoarea Compensării pentru rotunjire în minus, calculată potrivit prevederilor Art. 1 alin. (9) din Hotărîrea AGEA, din care se scad orice impozite si taxe prevăzute a fi reținute la sursă de către legislaţia în vigoare.

Acţionarii sunt singurii responsabili pentru realitatea şi acurateţea informaţiilor incluse în declaraţiile pe proprie răspundere si in oricare alte documente prevăzute in prezenta procedură.

În cazul acționarilor nerezidenți care vor transmite către IMSAT S.A. un certificat de rezidenţă fiscală valid, și care îndeplinesc condiţiile precizate în Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi ţara de rezidenţă fiscală a persoanei nerezidente, IMSAT S.A. va aplica prevederile acestei Convenții.

În cazul acționarilor nerezidenți care nu vor transmite către IMSAT S.A. un certificat de rezidenţă fiscală sau care sunt rezidenți fiscal într-un stat cu care România nu are semnată o convenţie de evitare a dublei impuneri , IMSAT S.A. va aplica prevederile Codului fiscal din România.

Pentru ca IMSAT SA să poată încadra din punct de vedere fiscal plata compensațiilor, acționarii vor transmite către IMSAT S.A. următoarele documente:

 • Declaraţia în formă autentică privind preţul total de achiziţie a pachetului de Acțiuni neconsolidate, în original (numai în cazul acționarilor persoane fizice și a acționarilor persoane juridice nerezidente). În lipsa declaraţiei sau în cazul în care declarația nu conţine preţul total de achiziţie a pachetului de Acțiuni neconsolidate, calculul impozitelor cu reținere la sursă aplicabile se va face considerând că preţul de achiziţie este 0 (zero) lei;
 • Certificat de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidenţă fiscală a acţionarului sau un alt document eliberat de către o alta autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenței conform legislaţiei interne a acelui stat, în original (numai în cazul acționarilor nerezidenți care doresc să beneficieze de prevederile unei convenţii de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al respectivului acţionar). Certificatul/documentul trebuie să fie valabil la momentul când intervine obligația fiscală;
 1. Modul de transmitere a documentelor

Acţionarii vor transmite setul de documente prevăzute la pct. 2, 3 și 4 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul IMSAT S.A.

Plicul va avea inscripţionată menţiunea: “PENTRU PROCEDURA DE MAJORARE A VALORII NOMINALE A ACŢIUNILOR IMSAT S.A.”.

 1. Răspunderea acționarilor

Acționarii poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea și completitudinea datelor cuprinse în documentele și înscrisurile transmise în vederea plății de către IMSAT SA, aceasta neputând fi ținută răspunzătoare decat pentru propriile actiuni/date/documente.

Administrator Administrator
Ioan MOGA Marius BUNEA

 

Descarcare documente: Hotărârea CA din 19.09.2017Hotărârea AGA din 02.08.2017Publicare în Monitorul Oficial a Hot. AGA din 02.08.2017 ; Procedura de plată a compensaţiilorSituaţia compensaţiilor de plată